Termíny soutěže

Datum ustavující schůze poroty

Ustavující schůze poroty proběhla dne 15. května 2015 v Nové budově Národního muzea.

Datum vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlášena dnem uveřejnění oznámení soutěže o návrh dle § 146 a 147 ZVZ, kterým je 9. říjen 2015.

Prohlídka místa předmětu soutěže

Prohlídka domu Jana Palacha a Všetat se bude konat dne 2. listopadu 2015 od 11.30 hod. Sraz zájemců o prohlídku bude v 11.30 hod. před Úřadem městyse Všetaty, T. G. Masaryka 69, PSČ: 277 16, Všetaty. Součástí prohlídky bude také prezentace koncepce Památníku a stálé expozice. Zájem o prohlídku potvrďte, prosíme sekretáři soutěže Mgr. Dagmar Fialové (e-mail: architekt_soutez@nm.cz) do 29. října 2015. Vyhlašovatel nezajišťuje dopravu účastníků prohlídky místa plnění.

Dotazy

Žádost o dodatečné informace k soutěžním podmínkám musí být vyhlašovateli doručeny nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání návrhů. Dotazy musejí být adresovány sekretáři soutěže na e-mailovou adresu architekt_soutez@nm.cz.

Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou odeslány nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení dotazu.

Dodatečné informace k soutěžním podmínkám včetně přesného znění dotazů budou vždy uveřejněny stejným způsobem, jakým vyhlašovatel uveřejnil textovou část soutěžních podmínek.

Vyhlašovatel s přihlédnutím k soutěžnímu řádu ČKA umožňuje podání dotazů, které budou zodpovězeny porotou. Tyto dotazy musejí být podány nejpozději v den 9. listopadu 2015, zasedání poroty k zodpovězení dotazů se bude konat 11. listopadu 2015 a zodpovězení dotazů bude zveřejněno do 13. listopadu 2015. V dotazu musí být výslovně uvedeno, že se jedná o dotaz adresovaný porotě soutěže. Toto ustanovení nemá vliv na možnost podávat žádosti o dodatečné informace průběžně v režimu ZVZ.

Datum a místo odevzdání soutěžních návrhů

Datum odevzdání soutěžních návrhů se stanovuje na pátek 15. ledna 2016 do 12.00 hod. Místem pro odevzdání soutěžních návrhů je podatelna vyhlašovatele na adrese Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, PSČ 110 00.

Datum hodnotícího zasedání poroty

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na dny 1. ‒ 5. února 2016. Přesné datum konání hodnotícího zasedání poroty bude stanoveno v průběhu soutěže.

Datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů a lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí

Přesné datum uveřejnění výsledků hodnocení návrhů bude stanoveno v průběhu soutěže, nejpozději do 29. února 2016. Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů účastníkům soutěže k nahlédnutí počíná běžet rozesláním protokolu a končí patnáctým dnem po posledním doručení protokolu účastníku soutěže.

Lhůta k proplacení cen a odměn udělených v soutěži

Ceny a odměny budou vyplaceny nejpozději 50 dnů od data rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.

Lhůta veřejné výstavy

Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.