Požadované závazné části soutěžního návrhu, jejich obsah, závazná grafická či jiná úprava

Obálka nadepsaná „NÁVRH“
Grafická a textová část soutěžního návrhu

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:

 1. základní situaci (střechy, povrchy) obsahující celkové řešení pozemku a objektů v měřítku 1:100;
 2. architektonické půdorysy podlaží v měřítku 1:100;
 3. ortogonální pohledy na fasády objektů v měřítku 1:100;
 4. dvě nadhledové 3D vizualizace v rámci celkové situace;
 5. zákresy do určených fotografií (podkladové fotografie jsou obsaženy v Části B soutěžních podkladů);
 6. názorné schéma provozu památníku;
 7. koncept stálé expozice – půdorys, axonometrie (min. 2 pohledy z perspektivy návštěvníka) a zvolená dominanta expozice v měřítku 1:100;
 8. další výkresy a schémata dle uvážení účastníka soutěže.

Grafická část bude provedena na 3 panelech formátu B1 (700 x 1000 mm) nastojato a bude nalepena nebo natištěna na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky max. 5 mm (např. Kapa-line, Kapa-plast nebo Forex). Každý panel bude označen způsobem uvedeným v odst. 7.1 Soutěžních podmínek.

Při zpracování grafické části soutěžního návrhu bude účastník soutěže dbát na to, aby každý panel měl ze všech stran volný okraj cca 1 cm pro možnost výstavní adjustace. Označení panelů dle odst. 7.1 Soutěžních podmínek bude umístěno mimo tento okraj, tzn. uvnitř plochy pro zpracování soutěžního návrhu.

Textová část soutěžního návrhu

bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení; konkrétně bude mít tyto části:

 1. Sylabus – vysvětlení konceptu zvoleného celkového řešení předmětu soutěže a jeho základní myšlenky. Sylabus bude první stranou textového návrhu, případně vložen hned za titulní stranu. Rozsah textu bude max. 500 znaků.
 2. Textovou zprávu – podrobný popis komplexního architektonického řešení předmětu soutěže v členění na jeho jednotlivé součásti. Textová zpráva bude obsahovat také popis dalších specifických částí zvoleného řešení podle potřeby účastníka soutěže. Rozsah textu bude max. 5.400 znaků.
 3. Nabídkovou cenu návrhu. Formulář pro podání nabídkové ceny návrhu je uveden v Příloze č. 5 Soutěžních podmínek.
 4. Propočet investičních nákladů. Vzor tabulky bilancí k vyplnění základních ukazatelů stavby je uveden v Příloze č. 6 Soutěžních podmínek.
 5. Náhledové výtisky všech soutěžních panelů ve formátu A3 (složené na formát A4).

Všechny součásti textové části soutěžního návrhu budou vytištěny nebo složeny na formát A4 a svázány dohromady. Orientace formátu a vazba je ponechána na rozhodnutí účastníka. Textová část soutěžního návrhu bude odevzdána ve dvou exemplářích. První stránka textové části soutěžního návrhu bude označena v souladu s odst. 7.1 Soutěžních podmínek.

Grafická a textová část soutěžního návrhu budou vloženy do společného obalu, který bude označen způsobem uvedeným v odstavci 7.1 Soutěžních podmínek a slovem „NÁVRH“ (dále jen obálka „NÁVRH“).

Digitální část soutěžního návrhu

Účastník soutěže vloží do obálky nadepsané „AUTOR“ datový nosič (CD, DVD apod.) označený nadpisem „Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech“ a názvem účastníka soutěže, který bude obsahovat digitální část soutěžního návrhu, a to:

 1. grafickou část návrhu ve formátu *.pdf (7016 x 9921 obrazových bodů při kvalitě 600 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže, bude-li vydán;
 2. textovou část grafických panelů, uvedenou v odstavci 6.1.2, v samostatném souboru ve formátu *.doc pro účely zveřejnění v katalogu soutěže, bude-li vydán.

Obálka nadepsaná „AUTOR“

Obálka bude obsahovat následující dokumenty:

 1. Vyplněný formulář Krycího listu soutěžního návrhu, který je obsahem Přílohy 1 Soutěžních podmínek.
 2. Čestné prohlášení účastníka/účastníků soutěže podle článku 4.2.1 (viz Příloha 2 Soutěžních podmínek).
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle Kvalifikační dokumentace (viz Příloha 3 Soutěžních podmínek).
 4. Digitální část soutěžního návrhu dle kapitoly 6.2.1.

Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná a bude označena způsobem uvedeným v odst. 7.1 Soutěžních podmínek.

Společná ustanovení o závazných náležitostech úpravy soutěžního návrhu

Závazné označení návrhu a jeho částí

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (obálka „NÁVRH“, jednotlivé panely grafické části, textová část soutěžního návrhu a obálka „AUTOR“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 těchto soutěžních podmínek (obálka „NÁVRH“, jednotlivé panely grafické části, textová část soutěžního návrhu a obálka „AUTOR“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Architektonicko-umělecká soutěž o návrh Památníku Jana Palacha ve Všetatech“.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.