Předmět a účel soutěže

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem jednokolové veřejné soutěže o návrh je zpracování návrhu architektonického a uměleckého řešení Památníku Jana Palacha ve Všetatech jako specifického a symbolického místa, v němž silou prožitku může dojít k vnitřní transformaci a vytvoření osobitého vztahu jedince k dějinám 20. století.

Soutěžní návrh by měl doložit autorskou vizi komplexního řešení areálu Památníku a pozemku, na němž se nachází. Návrh by měl prokázat také sílu tvůrčí osobnosti, její respekt a vnímání významu mimořádné lidské oběti Jana Palacha v kontextu dějin 20. století a boje za demokracii a lidská práva, dále znalost komplexnosti požadavků na moderní vzdělávání a muzejní výstavnictví.

Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele a jeho požadavek na minimalizaci budoucích provozních nákladů.

Závazným požadavkem vyhlašovatele na řešení Památníku je návrh:

  1. uměleckého přetvoření původního domu na Památník Jana Palacha ve Všetatech, přičemž vyhlašovatel předpokládá významové členění Památníku ve třech zónách:
    1. symbolické – umělecká transformace samotného domu jako symbolu oběti Jana Palacha s cílem dát objektu novou kvalitu v jeho nové architektonické hodnotě a silném působení a výsledném dojmu na návštěvníky Památníku;
    2. kontemplační – zahradní a terénní úpravy pozemku (včetně demolice nevyhovujících hospodářských a účelových stavení) do podoby meditační zahrady k osobnímu zamyšlení a kontemplaci návštěvníků Památníku;
    3. edukační – novostavba výstavního pavilonu a prostorově-výtvarné řešení zde umístěné expozice.
  2. stavebního a technického řešení revitalizace pozemku a domu, včetně řešení demolice technických staveb i projektu staveb nových na předmětném pozemku za účelem uvedení do veřejného užívání jako muzejního zařízení; návrh by měl zohledňovat nároky na kvalitní poskytování služeb návštěvníkům/klientům nově vzniklého veřejného provozu.

Rozpracování parametrů pro vypracování předmětu soutěže Vyhlašovatel poskytuje v rámci Soutěžních podkladů.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Účelem a posláním této architektonické soutěže je na základě předložených soutěžních návrhů nalézt a ocenit nejvhodnější soutěžní návrh řešení předmětu soutěže, který splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech, a následně v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, provádění autorského dozoru a uvedení projektovaného Památníku Jana Palacha do veřejného provozu. Do jednacího řízení bez uveřejnění bude vyzván nejvýše oceněný, případně nejvýše ocenění účastníci.

Pro zajištění transparentnosti navazujícího zadávacího řízení – jednacího řízení bez uveřejnění – vyhlašovatel soutěže o návrh současně zveřejňuje rámcové obchodní a platební podmínky pro uzavření budoucí smlouvy o dílo. Závazný vzor smlouvy o dílo vyhlašovatel předloží jako součást zadávacích podmínek pro navazující jednací řízení bez uveřejnění.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.