Další ekonomické parametry soutěže

Nabídková cena návrhu - Budoucí honorář architekta

Nabídková cena návrhu za kompletní projektové a inženýrské práce a autorský dozor (viz Příloha 5 Soutěžních podmínek) nesmí překročit 1.500.000 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion pět set tisíc korun českých). Tato cena je vyhlašovatelem stanovena z rozpočtových důvodů jako nepřekročitelná a návrhy, v nichž bude uvedena nabídková cena projektu vyšší, než je tato stanovená částka, budou ze soutěže vyřazeny podle odst. 9.3 Soutěžních podmínek.

Zároveň ale nabídková cena návrhu nebude nižší než cena „bezpečná“, která je stanovena těmito soutěžními podmínkami na min. 1.000.000 Kč bez DPH (slovy: Jeden milion korun českých). Nabídková cena nižší, než stanovená vyhlašovatelem ve větě první tohoto odstavce, bude považována za nabídkovou cenu mimořádně nízkou ve smyslu ust. § 77 ZVZ.

Honorář za kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících (tzn. architektonická studie se zapracováním všech připomínek po soutěži, projekt pro územní řízení a stavební povolení, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. zajištění veškeré související inženýrské činnosti, prováděcí projektová dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, autorský dozor a spolupráce po dokončení stavby) bude stanoven s ohledem na doporučení Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz).

Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že v případě, že bude na základě výsledku architektonické soutěže vyzván k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění, bude jeho nabídková cena stanovena uvedeným způsobem.

Předpokládaná výše budoucích investičních nákladů

Návrhy zároveň musejí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů 12 mil. Kč bez DPH (slovy Dvanáct milionů korun českých) na realizaci Památníku, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, minimalizaci nákladů na potřebu energií i na úklid a údržbu navrženého provozu. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za obvyklé ceny stavebních prací a dodávek zařízení a vybavení lze návrh realizovat za výše uvedenou cenu. Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou k uvedeným nákladům nebo k nákladům menším, a to především co nejúspornějším uspořádáním navrženého řešení. Předpokládanou výši investičních nákladů uvede účastník soutěže ve formuláři bilanční tabulky (Příloha č. 6 Soutěžních podkladů).

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.