Soutěžní návrh

Obálka nadepsaná „NÁVRH“
Grafická a textová část soutěžního návrhu v I. kole

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:
 1. Panel 1 – Vize podoby a dislokace expozic, výstavních prostor a dalších veřejných prostor včetně návštěvnických tras v HB NM.
 2. Panel 2 – Vize podoby a dislokace expozic, výstavních prostor a dalších veřejných prostor muzea včetně návštěvnických tras v NB NM.
 3. Panel 3 – Vize vztahu obou objektů HB a NB jako jednoho muzejního centra.
 4. Panel 4 – Volné výkresy dle úvahy účastníka soutěže.
Textová část soutěžního návrhu bude uvedena přímo na soutěžních panelech a bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zaměřené zejména na:
 1. zdůvodnění zvoleného celkového řešení dislokace tematických částí expozic a kompozice pohybu návštěvníků;
 2. zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení expozic;
 3. zdůvodnění některých specifických částí zvoleného řešení.
Grafická a textová část bude provedena ve formátu B1 (700 × 1000 mm) nastojato a bude nalepena nebo natištěna na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky max. 5 mm (např. Kapa-line, Kapa-plast nebo Forex). Každý panel bude označen způsobem uvedeným zde.
Při zpracování grafické a textové části soutěžního návrhu bude účastník soutěže dbát na to, aby každý panel měl ze všech stran volný okraj cca 1 cm pro možnost výstavní adjustace. Označení panelů bude umístěno mimo tento okraj, tzn. uvnitř plochy pro zpracování soutěžního návrhu.
Všechny panely budou vloženy do společného obalu, který bude označen způsobem uvedeným zde a slovem „NÁVRH“ (dále jen obálka „NÁVRH“).

Digitální část soutěžního návrhu v I. kole

Účastník soutěže vloží do obálky nadepsané „AUTOR“ datový nosič (CD, DVD apod.) označený nadpisem „Expozice Národního muzea – I. kolo“ a názvem účastníka soutěže, který bude obsahovat digitální část soutěžního návrhu, a to:
 1. grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 600 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže (soutěžní katalog vyjde formou supplementa odborného časopisu MUZEUM, vydávaného NM);
 2. textovou část grafických panelů, v samostatném souboru ve formátu *.doc pro účely zveřejnění v katalogu v doporučeném rozsahu 900–1800 znaků.

Obálka nadepsaná „AUTOR“ předkládaná v I. kole

Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
 1. Vyplněný formulář Krycího listu soutěžního návrhu, který je obsahem Přílohy 1 Soutěžních podmínek.
 2. Čestné prohlášení účastníka/účastníků soutěže podle článku 4.2.1 Soutěžních podmínek.
 3. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle Kvalifikační dokumentace (viz Příloha 3 Soutěžních podmínek).
 4. Digitální část soutěžního návrhu.
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná a bude označená způsobem uvedeným zde.

Obálka nadepsaná „ZPÁTEČNÍ ADRESA“ předkládaná v I. kole

Účastník soutěže připojí obálku, v níž bude pouze list papíru s adresou, kterou administrátor soutěže použije pro zaslání výzvy k účasti a soutěžních podmínek pro II. kolo (dále jen obálka „ZPÁTEČNÍ ADRESA“) a pro zaslání výzvy k účasti na veřejném vyhlášení výsledků soutěže.
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná a bude označená způsobem uvedeným zde.

Závazné podmínky pro odevzdání návrhu pro II. kolo soutěže, jejich obsah a závazná grafická či jiná úprava

Obsah návrhu a závazné požadavky pro jeho úpravu budou stanoveny porotou po vyhodnocení prvního kola. Soutěžící, vybraní pro účast ve II. kole, obdrží spolu s výzvou k účasti soutěžní podmínky a požadavky na zpracování návrhu a podklady k jeho zpracování.

Závazné označení soutěžního návrhu předkládaného v I. kole a jeho částí

Všechny části soutěžního návrhu (obálka „NÁVRH“, jednotlivé panely grafické a textové části, obálka „AUTOR“ a obálka „ZPÁTEČNÍ ADRESA“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.

Všechny části soutěžního návrhu (obálka „NÁVRH“, jednotlivé panely grafické a textové části, obálka „AUTOR“ a obálka „ZPÁTEČNÍ ADRESA“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „Expozice Národního muzea – I. kolo“.

Podmínky anonymity soutěžního návrhu v obou kolech

Porota bude návrhy posuzovat anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v těchto SP) nesmí obsahovat podpis, heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:

Česká komora architektů, Josefská 6, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesilatele, jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.

Vnější obal návrhu předkládaného v I. kole

Všechny tři části soutěžního návrhu předkládaného v I. kole budou vloženy do společného obalu (tuhých desek), který bude splňovat uvedené podmínky anonymity. Na zalepeném a neporušeném obalu bude uveden nápis „Expozice Národního muzea – I. kolo“. Dále viz Příloha 5 – Schéma soutěžních obálek.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.