PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Řádný člen poroty / Závislá část

Základní údaje:

Narozen v roce 1975 v Praze.

Jazykové znalosti:  aktivně - francouzština, angličtina, němčina, pasivně - italština, ruština, polština

Vzdělání:

1990-94: studium na Akademickém gymnasiu, Štěpánská 22, 110 00 Praha 1; maturita květen 1994.

1996-2003: magisterské studium oboru Dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze - specializace na novověkou a moderní architekturu, stavebně-historické průzkumy a památkovou péči. V září 2003 ukončení studia a obhájení diplomové práce na téma Architekt Anselmo Lurago (1702-1765) pod vedením prof. PhDr. Mojmíra Horyny.

2003-2008: doktorské studium oboru Dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlově v Praze; v červnu 2008 obhájení doktorské práce na téma „Mezi barokem a klasicismem – tendence a vlivy v české architektuře 1715-1790“, tituly PhDr. a Ph.D.

Zahraniční studijní pobyty:

2004/2005: Stipendijní dvousemestrální studijní pobyt na universitě Paris I, Pantheon-Sorbonne u prof. Daniela Rabreau a prof. Claude Mignota (zde zejména studium francouzské architektury XVII. a XVIII. století a dobových teoretických architektonických spisů) – uskutečněno v rámci programu Erasmus a díky účelovému doktorandskému stipendiu FF UK

2006: Stipendijní semestrální studijní pobyt na Universität Wien u prof. Hellmuta Lorenze (zejména studium rakouské architektury XVIII. století a jejího středoevropského rámce) – uskutečněno v rámci programu Aktion (Ernst Mach Stipendium pro postgraduální badatele)

2010: Badatelský semestrální pobyt v Římě, hl. konzultant prof. Claudia Conforti, Universita Tor Vergata (hlavním cílem studium římské architektury 17. a 18. století a její souvislosti s děním v Čechách a ve Střední Evropě)

Zaměstnání:

1994-97: Archivář na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (dříve Útvar hlavního architekta), Hradčanské náměstí 5, 110 00 Praha 1; zde zejména práce na katalogizaci regulačních plánů Prahy z let 1920-29 a zpracovávání fotoarchivu.

1999-2006: Odborný pracovník oddělení dokumentace Územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu; náplní činnosti zde zejména dokumentace ohrožených památek a dokumentace památek v průběhu jejich oprav. Mezi dlouhodobé a koncepční práce patřil soupis a průzkum památek architektury 20. století na území středních Čech.

od 2006: Pedagog a tajemník Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy se specializací na novověkou, moderní a současnou architekturu, urbanismus a památkovou péči.

od 2014: Ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK

od 2010: pedagog školy architektury prof. Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze (2010-2014 externí, od 2015 interní)

2013-2014: externí pedagog na ARCHIP (Architectural Institute in Prague)

Další činnost v oboru:

Od roku 1995 publikace v odborném tisku – aktuální problémy památkové péče, problematika barokní i moderní architektury, recenze konferencí, výstav, knih apod. (v letech 1995-2012 cca 90 položek, viz přiložená publikační činnost); vedle toho pravidelné přispívání do denního i týdenního tisku – popularizace architektury a památkové péče, konkrétní památkové kauzy (zejména Reflex, Lidové noviny, A2 – kulturní týdenník, Respekt, Literární noviny, Babylon, Hospodářské noviny aj.);

Od roku 1999 průzkumy historických staveb – Stavebně-historické a umělecko-historické průzkumy se soupisy dochovaných prvků – realizovány průzkumy staveb barokních (zámek v Bečvárech, kostel ve Veliši) i novodobých (Národní zemědělské museum); v rámci činnosti na NPÚ realizovány desítky operativních a záchranných průzkumů (soupisy a dokumentace historických prvků, průzkumy fasád atd.)

Od roku 1996: aktivní působení v Klubu Za starou Prahu, v letech 1999-2012 jednatel Klubu, od roku 2013 místopředseda; hlavním předmětem činnosti jsou aktuální památkové případy, jejich analýza a následná publikací v odborném tisku, metodické problémy oboru, návrhy nového památkového zákona a podobně. Autorský podíl na dvou výstavách Klubu: 100 let Klubu Za starou Prahu (Praha, Městské museum, 2000) a Klub Za starou Prahu – Cent et deux ans (Paříž 2002), v obou případech i spoluautorství katalogu výstavy.

Od roku 2004 členství v Českém národním komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), od května 2006 člen jeho exekutivního výboru.

Od roku 2011 člen architektonické iniciativy Letná sobě!

Ocenění:

2001 a 2002: Druhá cenu v novinářské soutěži Prix non pereat – památky potřebují publicitu.

Výstavy a další akce:

2000: Spoluautorství výstavy 100 let Klubu Za starou Prahu (Praha, Městské museum) – oddíl současných problémů ochrany památek v Praze

2001: Koncepce a scénář programu „Baroko – vášeň spoutaná mezi nebem a zemí“ v pražském Planetáriu

2001: Spoluautorství výstavy Baroko na Kolínsku I. – Společnost a kultura v letech 1650 – 1730 (Regionální muzeum v Kolíně); spoluautorství katalogu (viz publikační činnost) 

2002: Spoluautorství výstavy Klub Za starou Prahu – Cent et deux ans (Paříž, výstavní sál společnosti Paris Historique);  spoluautorství katalogu výstavy (viz publikační činnost)

2006: Stálá expozice „Dějiny, architektura a umělecká výzdoba zámku Trója“ (Praha, zámek Trója, otevřeno v dubnu 2006)

2009: Dolnorakouská zemská výstava v Telči – oddělení architektury (Telč, zámek, výstava probíhá od května do října 2009)

2010 : Architektonická sekce výstavy  « Karel Škréta 1610-1674, život a dílo »  v Národní galerii v Praze

2011: Nové ve starém: Současná architektura a historické město, odborný garant výstavy, Fragnerova galerie v Praze

2012: Cesty časem – Spoluautorství interaktivní expozice o dějinách města v Třebíči

2013: Lidé. Místa. Osudy. – Spoluautorství stálé expozice Musea vysočiny v Třebíči

Účast na konferencích:

2007:

Mezinárodní konference « Le Gothique de la Renaissance » (Paris, Institut national d’histoire de l’art, 12. – 16. 6. 2007), název příspěvku « Entre continuité et nouvelle symbolique : les différentes voies du gothique en Bohême au 16e siècle »

Mezinárodní konference „Život pražských paláců“ (Praha, Clam-Gallasův palác, 9. – 11. 10. 2007), název příspěvku: « Mezi barokem a klasicismem: stylové proměny pražských paláců ve druhé polovině XVIII. století »

Konference Organizace a systémy památkové péče v některých zemích EU (Praha, Česká komora architektů, 29. 10. 2007), název příspěvku «Památková péče ve Francii »          

2009:

Mezinárodní konference „Le génie du lieu - La réception du langage classique en Europe (1540-1650). Sélection, interprétation, invention“ (Paris, Institut national d’histoire de l’art, 10. – 13. 6. 2009), název příspěvku « Dialogue ou indifférence? La cour impériale de Rodolphe II et la tradition architecturale en Bohême » (zpracováno spolu s Ing. Petrem Mackem, Ph.D.)

2010:

Mezinárodní konference „11. Internationaler Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin - Barock / Ornament,“ Einsiedeln 27. 6 -  1. 7. 2010, název příspěvku: „Goût grec“ a barokní počátky neoklasicismu v Čechách

2011:

Mezinárodní konference „12. Internationaler Barocksommerkurs der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin - Barock / Körperlichkeit“, název příspěvku:  L'illusion baroque vs. les nouveaux « jeux de volume » : l'architecture des palais et des châteaux en Bohême dans les années 1760 – 1780

Konference „Nové ve starém“, Praha 27.10.2011 (Národní památkový ústav), název příspěvku: Nové ve starém: bilance 1990-2010

2012:

Mezinárodní konference „Niccolò Pacassi“, Vídeň 27.1.2012, (Österreichische Akademie der Wissenschaften), název příspěvku: Niccolò Pacassi Pacassi und der theresianische Umbau der Prager Burg

Konference „Úmluva UNESCO a její naplňování v České republice“ (Národní památkový ústav, Český národní komitét ICOMOS a Národní muzeum), Praha 18. 4. 2012, název příspěvku: Vývoj historického jádra Prahy od zápisu na Seznam světového dědictví

2013

Mezinárodní konference „Toits d'Europe. VIIIes Rencontres d'architecture européenne

Formes, structures, décors, identités, usages du toit à l'Âge moderne“ (Paris, Institut national d’histoire de l’art, 12.-14.6.2013), název příspěvku : Le toit, élément plastique de l’architecture des temps modernes en Bohême (zpracováno spolu s Ing. Petrem Mackem, Ph.D.)

2014

Konference Barokní kostel v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey (Horní Jiřetín, 28.3.2014),  název příspěvku: J. B. Mathey a římská architektura 17. století

Konference "Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620)" (Ústí nad Labem, 10.-11.4.2014), název příspěvku : Architektura mezi gotikou a renesancí v severních Čechách (zpracováno spolu s Ing. Petrem Mackem, Ph.D.)

Publikační činnost 1995-2015

2015:

MACEK, P. – BIEGEL, R. – BACHTÍK, J. (eds.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, ISBN 978-80-246-2736-6

2014:

BIEGEL, R: Ústí nad Labem: Rozporuplný osud gotického města, in: Akeš Mudra – Michaela Ottová (eds.), Trans montes : Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s.255-269, ISBN 978-80-7308-537-7

BIEGEL, R.: Jean Baptiste Mathey and the 17th century european architecture, in: Czech and Slovak Journal of Humanities, roč, 4, č. 2, s. 76-92. ISSN 1805-3742   

BIEGEL, R.: Mladá Boleslav, Kolín, Rakovník – monografická hesla jednotlivých staveb, in: Michal Kohout – Rostislav Švácha (eds.), Česká republika – moderní architektura / Čechy, s. 11-12, 21-23, 29-32, 42, 60-65, 83-92, 113-122, Praha 2014, ISBN 978-80-903826-0-2

2013:

BIEGEL, R. – MACEK, P.: L’architecture au temps de Rodolphe II et la tradition architecturale tcheque du XVIe siecle, in: Monique Chatenet – Claudie Mignot (eds.), Le Génie du Lieu, La réception du langage classique en Europe (1540-1650). Sélection, interprétation, invention, Paris 2013, s. 113-124,  ISBN 10 : 2708409549

BIEGEL, R.: Bonifác Wolmut a dialog renesance s gotikou v české architektuře 16. století, in: Taťána Petrasová – Marie Klatovská (eds.), Tvary – formy – ideje, Praha 2013, s.17-29, ISBN 9788086890470

2012:

BIEGEL, R.: Tak trochu smutná oslava - Gratulace k opomenutému výročí Pražské památkové rezervace, in: Dějiny a současnost 1/2012, s.30-33, ISSN 0418-5129

BIEGEL, R.: Kilián Ignác Dientzenhofer a architektura chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, in:  Michaela Ottová (ed.), Divotvůrkyně Přeštická: 300 let obrazu a poutí,  České Budějovice 2012, s. 161-170, ISBN 9788087082256

BIEGEL, R.: Mezi barokem a klasicismem, Proměny architektury v Čechách a v Evropě druhé poloviny 18. století, Praha 2012, ISBN 9788024621937

2011:

BIEGEL, R., Le dialogue entre gothique et renaissance en Bohême au XVIe siècle, in: Monique Chatenet – Krista De Jonge – Ethan Matt Kavaler – Norbert Nußbaum (eds.), Le Gothique de la Renaissance, Paris 2011, s. 89-101, ISBN 978-2-7084-0868-5

BIEGEL, R.: Dějiny umění a stavebně-historický průzkum, in: M. Bartlová – H. Látal (eds.), Tvarujete si sami?, Praha 2011, s.125-129

BIEGEL, R.: Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990-2010, in: Zprávy památkové péče, roč. 71, č. 3/2011,  s.161-164 ISSN 1210-5538

BIEGEL, R. – ROYT, J.: Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti, in: Dějiny a současnost 3/2011, s. 7

2010:

BIEGEL, R: Od Národního divadla k Nové scéně – plány, projekty a realizace z let 1918-1983, in: Biegel, R. – Sedláková, R., Nová scéna Národního divadla, Praha 2010, s. 5-88. ISBN 978-80-7258-346-1.

BIEGEL, R.: Architektura doby Karla Škréty – úvodní text a katalogová hesla XIII.1-XIII.6, XIII.8, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo, katalog výstavy Národní galerie, Praha 2010 ISBN 978–80–7035–458–2

BIEGEL, R.: Architecture of the Śkréta's Time, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674, His Work and his Era, Praha 2010 ISBN 978-80-7035-459-9

BIEGEL, R.: Demoliční nákaza v Praze. K záměru demolice domu čp. 1601 na Václavském náměstí, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 4-7. ISSN 1213-4228.

BIEGEL, R.: Bubny (Vltavská), in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 3/2010, s. 10-18. ISSN 1213-4228.

BIEGEL, R.: Staré Holešovice, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XL. (XI.), č. 2/2010, s. 23-59. ISSN 1213-4228.

2009:

BIEGEL, R., NOVOTNÝ, M.: Stavba budov Československého zemědělského musea a Technického musea československého na Letenské pláni v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 16, č. 1/2009, s. 45-72, ISSN 1212-1487

BIEGEL, R.: Plošná demolice pod patronátem památkové péče, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 2/2009, s. 10-12. ISSN 1213-4228.

BIEGEL, R.: Novostavba u Milosrdných v hodiěn dvanácté, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIX. (X.), č. 3/2009, s. 8-15 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R.: (Demolice) z pohledu historika umění, in: Fiala, V.: Od továrny k supermarketu, Klatovy 2009, s. 184-187. ISBN 978-80-254-6180-8//231.

BIEGEL, R.: Architektura mezi rakouskými a českými zeměmi - osm století vzájemného dialogu, in: Stehlík, M. – Karner, S., Česko. Rakousko. Rozděleni, odloučeni, spojeni, Schallaburg/Jihlava 2009, s. 348-353. ISBN 978-80-86382-27-2//534.

BIEGEL, R: Šumná (recenze novostavby kostela), in: Stavba, roč. 17. č. 1/2009, s. 23-24. ISSN 1210-9568.

2008:

BIEGEL, R: Hledání „Edlen Einförmigkeit“: Barokní počátky (neo)klasicismu v Čechách, in: Umění LVI, 2008, č. 4, s.305-320 ISSN 0049 5123

BIEGEL, R: Malované stropy zámku v Mníšku pod Brdy a jejich význam v kontextu historie stavby, in: Památky středních Čech 2/2008, roč. 22, s.20-27 ISSN 0862-1586

BIEGEL, R: Letenské scenario, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 9-10 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Galerie vybraných projektů na zástavbu Letenské pláně ve 20. století, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 11-15 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Kam vedou lákavé tóny flétny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 2/2008, s. 28 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Praha objevila nové proluky, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 4-5 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Masarykovo nádraží (prozatím) zrušit nelze, spolu s Kateřinou Bečkovou, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 11-12 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Nádraží Praha – Bubny, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVIII. (IX.), č. 3/2008, s. 13-15 ISSN 1213-4228

2007:

BIEGEL, R: Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu – diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění, in: Umění LV, 2007, č. 2, s.108-119 ISSN 0049 5123

BIEGEL, R – ROUSCHMEYER, M.: Ochrana památek ve Francii (Richard Biegel - Madeleine Rouschmeyer), in: Zprávy památkové péče, roč. 67, č. 2/2007, s.141-146 ISSN 1210-5538

BIEGEL, R: Mrakodrapy v Holešovicích, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVII. (VIII.), č. 1/2007, s. 6-10 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: O ministerské neúctě k architektuře – proměny domu U Hybernů, in: Dějiny a současnost, č.1/2007, s. 10 ISSN 0418-5129

BIEGEL, R: Disneylandizace a rizika roztržení (Státní hrady a zámky), in: A2 - kulturní týdeník, č.31/2007 ISSN 1801-4542

2006:

BIEGEL, R: Konference na lodi, in: Stavba 5/2006, 16-17

BIEGEL, R: Nová soutěž na Les Halles, in: Ad Architektura 02/2006, s. 34-39 ISSN 1801-5255

BIEGEL, R: Památková péče v nucené správě, in: A2 - kulturní týdeník, č.17/2006, s.1, 16-17

BIEGEL, R: Malá Strana, Újezd – Nový hotel ve dvoře, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 9-11 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Dům u Hybernů divadlem, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 3/2006, s. 14-16 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Copa centrum ve spálené ulici, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 4-6 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Hotel Mandarin v dominikánském klášteře na Malé Straně, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXVI. (VII.), č. 2/2006, s. 13-17 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Přerostlá stavba na Národní, in: A2 - kulturní týdeník, č.35/2006 ISSN 1801-4542

BIEGEL, R: Krok do národního pantheonu (Národní památkový ústav a jeho problémy), in: A2 - kulturní týdeník, č.49/2006 ISSN 1801-4542

2005:

BIEGEL, R: Systém státní památkové péče a jeho pražské problémy, in: Bilance 1991-2005 - Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXV. (VI.), č. 3/2005, s. 5-8 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Novostavby, in: Bilance 1991-2005 - Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXV. (VI.), č. 3/2005, s. 13-23 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Libeňský most před „rekonstrukcí“, in: Architekt, roč. LI, č.2/2005, s.62-63 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Paříž dvacátého století – recenze knihy Simona Texiera „Paris Contemporain“ (Parigramme, Paris 2005), in: Architekt, roč. LI, č.6-7/2005, s.112-113 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Složitosti a rozpory – nad ostravskou konferencí o moderní architektuře a památkové péči, in: Ad Architektura 01/2005, s.71 ISSN 1801-5255

2004:

BIEGEL, R: Architekt Anselmo Lurago, in: Průzkumy památek, roč. XI, č. II/2004, s.119-154 ISSN 1212-1487

BIEGEL, R: Demolice v srdci rezervace Unesco, in: Architekt, roč. L, č. 1/2004, s.70-72 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Cena Klubu Za starou Prahu, in: Architekt, roč. L, č. 5/2004, s.53 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Boj o sv. Michaela pokračuje, in: Architekt, roč. L, č. 7/2004, s.56-57 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Bude hotel Ritz-Carlton na Staroměstském náměstí?, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIV. (V.), č. 1/2004, s. 4-9 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Z písmenek kule, z kina garáže? K historii a osudu budovy s kinem U Hradeb na Malé Straně v Mostecké ulici, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIV. (V.), č. 2/2004, s. 4-7 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Zamýšlený soubor výškových staveb na žižkovské Parukářce je novým útokem na horizont Prahy, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIV. (V.), č. 2/2004, s. 16-19 ISSN 1213-4228

2003:

BIEGEL, R: Nová stavba na Letné, in: Architekt, roč. IL, č. 6/2003, s.54-56 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: „Gočár“ na Letné?, in: Architekt, roč. IL, č. 8/2003, s.54 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Stavět na Malé Straně?, in: Architekt, roč. IL, č. 11/2003, s.63-65 ISSN 0862-7010

BIEGEL, R: Problém dostavby Vítězného náměstí v Dejvicích opět otevřen, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIII. (IV.), č. 1/2003 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Usedlost Závěrka v Břevnově navržena za kulturní památku, Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIII. (IV.), č. 1/2003 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Případ záměru demolice tří vilových domů na Letné, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIII. (IV.), č. 3/2003 ISSN 1213-4228

BIEGEL, R: Rekonstrukce a přestavba hotelu Centrál v Hybernské ulici na Novém městě aneb záchrana jako bolestný kompromis, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXIII. (IV.), č. 3/2003, ISSN 1213-4228

2002:

BIEGEL, R: Karlovy Vary: ohrožené město, in: Architekt, roč. XLVIII, č.3/2002, s.74-6

BIEGEL, R: Lucerna: Happy end?, in: Architekt, roč. XLVIII, č.8/2002, s.65-6

BIEGEL, R: Konečné rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ve věci obnovy kostela sv. Anny na Starém Městě, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 1/2002, s. 22-24

BIEGEL, R: Sovovy mlýny – naše vděčné (věčné?) téma, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 1/2002, s. 25

BIEGEL, R: Nový památkový zákon, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 2/2002, s.10-11

BIEGEL, R: Projekt obnovy paláce Lucerna na Novém Městě v Praze, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 3/2002, 12-15

BIEGEL, R: Návrh obnovy a dostavby Obecního dvora čp.800-I a 1017-I na Starém Městě, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 3/2002, s.16-18

BIEGEL, R: Otevřený dopis Klubu Za starou Prahu proti půdním vestavbám v obecních domech čp.514-III a 515-III na Kampě, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 3/2002, s.18-19

BIEGEL, R: Cena Klubu Za starou Prahu pro současnou architekturu v historickém prostředí, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu za starou Prahu, roč. XXXII. (III.), č. 3/2002, s.26

BIEGEL, R: Nos préoccupations actuelles, in: Bečková, Kateřina – Biegel, Richard: Klub Za starou Prahu - Cent et deux ans (katalog stejnojmenné výstavy v Paříži v létě 2002), Praha-Paris 2002, s.50-73

BIEGEL, R: Památky první poloviny 20. století v Rakovníku a okolí, in: Kniha o Rakovníku, Rabasova galerie, Rakovník 2002, s.38-41, 138-42

2001:

BIEGEL, R: Kaple sv. Jana Křtitele na Vysoké u Kutné Hory, katalogové heslo, in: Baroko na Kolínsku I. – Společnost a kultura v letech 1650 – 1730, Regionální muzeum v Kolíně, 2001, s. 180-83

BIEGEL, R: Dvě demolice památek – klenby Hergetovy cihelny a část hotelu Juliš, in: Architekt 4/2001, roč. XLVII, s.53

BIEGEL, R: Muzikál nebo truchlohra – souhlas s částečnou demolicí paláce U Hybernů, in: Architekt 4/2001, roč. XLVII, s.68-69

BIEGEL, R: Sovovy mlýny – poslední dějství dramatu?, in: Architekt 7/2001, roč. XLVII, s.72

BIEGEL, R: Dostál: Ano věži Sovových mlýnů, in: Architekt 10/2001, roč. XLVII, s.72-73

BIEGEL, R: Obnova a rekonstrukce kostela sv. Anny na Starém Městě, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXI. (II.), č. 1-2, s.13-15

BIEGEL, R: Návrh novostavby na pozemku Josefských kasáren, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXI. (II.), č. 1-2/2001, s.18-19

BIEGEL, R: Rekonstrukce bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce U Hybernů) na muzikálové divadlo, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXI. (II.), č. 1-2/2001, s.21-22

BIEGEL, R: Mrakodrapy na Pankráci?, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXI. (II.), č. 3/2001, s.4-7

BIEGEL, R: Zahrada kláštera Louka u Znojma ohrožena výstavbou aquaparku, in: Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu, roč. XXXI. (II.), č. 3/2001, s.27-29

2000:

BIEGEL, R: Trautmannsdorfský palác a dostavba Lindtova paláce: dvě strany téže mince, in: Sto let Klubu Za starou Prahu (kolektiv autorů, ed. Kateřina Bečková), Klub Za starou Prahu a Schola Ludus – Pragensia, Praha 2000, s.190-198

BIEGEL, R: Kasárna Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky, in: Sto let Klubu Za starou Prahu (kolektiv autorů, ed. Kateřina Bečková), Klub Za starou Prahu a Schola Ludus – Pragensia, Praha 2000, s.199-203

BIEGEL, R: Ohrožené stavby: Hrozící prodej kostela v Nerudově ulici, in: Architekt, roč. XLVI, č. 11/2000, s.71

BIEGEL, R: Ohrožené stavby: Dominikánský klášter na Malé Straně, in: Architekt, roč. XLVI, č. 3/2000, s.74

BIEGEL, R: Záměr přestavby bývalého dominikánského kláštera na Malé Straně na hotel Sofitel, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, roč.XXX.(I.), č. 1-2/2000, s.12-14

BIEGEL, R: Josefská kasárna – ticho před bouří?, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, roč.XXX.(I.), č. 1-2/2000, s. 6-8

1999:

BIEGEL, R: Trautmannsdorfský palác a Astra: špatný systém památkové péče?, in: Architekt 4/1999, roč. XLV, s. 73-5

BIEGEL, R: Josefská kasárna zachráněna?, in: Architekt IX/1999, roč. XLV, s. 71

1996:

BIEGEL, R: Židovské osídlení v Libni, in: Zprávy památkové péče, č. 4/1996, roč. LVI

1995:

BIEGEL, R: Zmizelé stavby: Židovské město v Libni, in: Architekt 21/22, listopad 1995, roč. XLI, s. 2

BIEGEL, R, NOVOTNÝ, K.: Ohrožené stavby: Hergetova cihelna, in: Architekt 23, listopad 1995, roč. XLI, s.2

 


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.