Ceny, odměny a další ekonomické parametry soutěže

Odměny za postup do II. kola

Vyhlašovatel udělí odměnu za postup do II. kola soutěže max. deseti účastníkům vybraným v I. kole, a to ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každému z vybraných účastníků.

Ceny v soutěži, udělované ve II. kole

Ceny v soutěži, udělované ve II. kole, se stanovují takto:

1. cena 

600.000 Kč

Slovy: šest set tisíc korun českých

2. cena

400.000 Kč

Slovy: čtyři sta tisíc korun českých

3. cena

300.000 Kč

Slovy: tři sta tisíc korun českých

4. cena

200.000 Kč

Slovy: dvě stě tisíc korun českých

5. cena

100.000 Kč

Slovy: jedno sto tisíc korun českých

Vybraným účastníkem soutěže ve smyslu § 23 odst. 6 a § 103 odst. 4 písm. c) ZVZ je účastník, který získá 1. cenu, popřípadě účastník nebo účastníci, kteří budou nejvýše oceněni ve smyslu odst. 11.5 těchto SP, pokud budou tyto ceny uděleny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Odměny

Pro návrhy neoceněné v obou kolech, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 400.000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých). Způsob rozdělení celkové částky určí porota.

Náhrady výloh

Vyhlašovatel nebude poskytovat náhrady výloh účastníků soutěže.

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení některých cen a odměn

Za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže.

Budoucí honorář hlavního architekta

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, kterou je kompletní architektonické řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu včetně autorského dozoru v HB a NB a která bude předmětem navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, činí 25 mil. Kč bez DPH, tj. 30,25 mil. Kč s DPH ve výši 21%.

Budoucí náklady na realizaci expozic

Předpokládaná hodnota nákladů na realizaci expozic, výstavního zařízení a dalšího návštěvnického vybavení, tzn. ceny prací a dodávek, které budou vyprojektovány nebo výslovně uvedeny hlavním architektem nebo jeho specialisty, činí u pořizovaného interiérového vybavení expozic (dodávky) 200 mil. Kč bez DPH a u cen realizace interiéru expozic (služby) 100 mil. Kč bez DPH; tzn. celkem 300 mil. Kč bez DPH, resp. 363 mil. Kč včetně DPH ve výši 21%.

Celková výše investičních prostředků, určených na realizaci expozic, vybavení výstavních prostor a návštěvnického provozu je 483 mil. Kč.


Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.